Rutiner för klagomålshantering

Detta är Nils Holgerssonskolans skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Klagomål skall skiljas från frågor som är överklagningsbara i Förvaltningsrätten och Skolväsendets överklagningsnämnd. Vi ställer oss positiva till klagomål och synpunkter eftersom det ger oss en vägledning till hur vi ska utveckla verksamheten. Klagomål är en viktig arbetsprocess i vårt kvalitetsarbete.

Vad är ett klagomål?

Klagomål är negativ kritik men också förslag på förändring och önskemål.

Hur kan föräldrar lämna in klagomål?

Genom att lämna muntliga eller skriftliga ”Klagomål och synpunkter” via telefon, e-post eller brev.

Hur tar personalen emot ett klagomål?

Muntliga klagomål.
Synpunkter som lämnas via telefon dokumenteras av personal.
Klagomål som sker muntligt under ett samtal, hanteras likadant.
Alla klagomål, oavsett i vilken form de inkommer, dokumenteras, registreras och sändes vidare till rektor.

Hur hanterar rektor klagomål?

Originalet registreras med inkommande datum och utredning startas.
Vid allvarliga klagomål kontaktas omgående ordförande.
Den som klagat får en återkoppling, med en utredningsplan, inom en vecka, när verksamheten håller öppet. Rektor har ansvar för att redovisa en sammanställning av klagomålen i verksamhetsberättelsen.

Så här gör du: Om du har synpunkter eller klagomål på vår skolverksamhet uppmuntrar vi att du i första hand tar upp frågan direkt med den det berör.
Om det inte löser problemet, ta då kontakt med verksamhetsansvarig. Detta kan du givetvis även göra om du inte personligen vill kontakta den som det gäller. Har du ett formellt klagomål så lämna det skriftligen.

1. Tala först med den det berör.
2. I andra hand kontaktar du rektor, Gunilla Persson, 0414-14466, gunilla.persson@nhskolan.se
3. I tredje hand kontaktar du styrelsens ordförande, Henric Appelkvist, henric.appelkvist@varsego.se

Inom 14 dagar ska du få information om vad som händer med ditt klagomål. Är du fortfarande inte nöjd kan klagomålet föras vidare. Alla inkomna klagomål dokumenteras och redovisas för styrelsen.

Välkommen med dina synpunkter och/eller klagomål.