Elevhälsan

Elevhälsan ska verka förebyggande och hälsofrämjande och består av skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog, kurator och specialpedagog/speciallärare. Tillsammans omfattar de medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016).

Vi arbetar lösningsfokuserat och har ett salutogent perspektiv – det innebär att vi fokuserar på de faktorer som skapar och bevarar hälsa (friskfaktorer) snarare än problemen (riskfaktorer). Representanterna för elevhälsan bildar tillsammans ett elevhälsoteam som leds av skolans rektor och vi träffas 1g/v. Elevhälsans arbete följs upp, utvärderas och utvecklas kontinuerligt.

Här nedan kan du läsa vem som arbetar inom Elevhälsan på vår skola och vad vårt respektive ansvarsområde är.

  • Rektor leder elevhälsoteamet och ser till att elevers behov av särskilt stöd skyndsamt utreds.
  • Speciallärare och specialpedagog har fördjupad kunskap om barn och ungdomars utveckling och lärande samt om specifika inlärningssvårigheter av olika slag och arbetar förebyggande och aktivt med detta både individuellt och på grupp- och organisationsnivå. De kan på uppdrag av rektor i samråd med vårdnadshavare utreda barns språkliga förmåga.
  • Skolsköterska och skolläkare utgör Elevhälsans medicinska insats, EMI och medverkar i skolans gemensamma elevvårdande och hälsofrämjande arbete. De erbjuder eleverna hälsokontroller, vaccinationer, rådgivning och enklare sjukvårdsinsatser och tillför medicinsk- och omvårdnadskompetens som stöd i det pedagogiska arbetet. Vid komplicerade frågeställningar kan elevhälsans medicinska insats hänvisa eller remittera vidare till lämplig instans inom regionens hälso- och sjukvård.
  • Skolpsykologen arbetar mot såväl individ, grupp och organisation med uppdrag som konsultation, handledning och rådgivning till såväl personal som vårdnadshavare. Utredningar gällande utvecklingsbedömning men även andra psykologiska bedömningar på uppdrag från rektor i samråd med vårdnadshavare utförs. Vid behov remitteras eleven vidare till lämplig vårdgivare.
  • Kuratorn arbetar utifrån en helhetssyn med fokus på elevens situation och relation till sin omgivning, familj och skola. Hit kan eleven vända sig om den har behov av stöd från en vuxen och någon att prata med kring till exempel skolprestationer, kränkningar, relationer, framtid, identitet, självkänsla etc.