Elevhälsans specialpedagogiska insats

Specialläraren och specialpedagogen arbetar övergripande, ser helheten i verksamheten och har stor del i förändringsarbete och skolutveckling. Speciallärarens och specialpedagogens arbete ska vara hälsofrämjande och förebyggande och sker på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Detta sker genom:

  • samarbete med övrig personal angående elever i behov av särskilt stöd
  • utveckling tillsammans med övrig personal av skolans lärandemiljöer för att förebygga att elever hamnar i svårigheter
  • kartläggningar av elevers behov av stöd
  • handledning till personal
  • stöd till elever, enskilt eller i grupp, utifrån elevens behov

Speciallärare Hanna Petersson jobbar med åk F-4 och nås på mejl, hanna.petersson@nhskolan.se

Speciallärare Christina Ström jobbar med åk 5-9 och nås på mejl, christina.strom@nhskolan.se