Personuppgifter

Behandling av personuppgifter

Vi värnar om din personliga integritet. Här beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter. Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Insamling av personuppgifter

Den information vi samlar in, inklusive personuppgifter, behandlar vi för att uppfylla våra lagstadgade krav eller myndighetsutövning, alternativt för att erbjuda en tjänst. I de fall vi samlar in information via blanketter lämnar vi upplysning om laglig grund för insamling av personuppgifter direkt på blanketten. I de fall där det inte finns andra lagkrav som laglig grund, kan ditt samtycke behövas för att vi ska kunna behandla dina personuppgifter. Du kan alltid återkalla ett samtycke om du ändrar dig.

Offentlighetsprincipen

Vi omfattas inte av offentlighetsprincipen, vilket betyder att de flesta handlingar och meddelanden (såsom till exempel brev, e-post, direktmeddelanden på sociala medier) som inkommit till Nils Holgerssonskolan blir inte allmänna handlingar. Handlingar kan lämnas ut vid begäran efter sekretessprövning i enlighet med gällande lagstiftning.

Behandling av insamlade personuppgifter

Personuppgifter som samlats in för bearbetning i system eller i processer hanteras av handläggare och lagras i respektive system på Nils Holgerssonskolan. I vissa fall tar vi hjälp av tjänsteleverantörer för våra IT-system. Dessa tjänsteleverantörer får endast behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner. De är även skyldiga att vidta tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i samma utsträckning som vi gör. Vi kan även komma att dela dina uppgifter med tredje part förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Lagringstid och gallring

Vi sparar dina personuppgifter den tid som är nödvändig för att uppfylla något av ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter eller för att efterkomma krav i lag eller förordning, på tillsynsmyndighets begäran eller förelägganden från behöriga domstolar. Därefter gallras dina personuppgifter i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan och arkivregler.

Dina rättigheter

Du har möjlighet att begära ut information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag. Vidare har du möjlighet att begära att personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med Dataskyddsförordningen ska rättas, blockeras eller i sällsynta fall även raderas. Rättigheten att radera personuppgifter gäller dock inte personuppgifter som måste bevaras utifrån lagkrav. Kontakta den personuppgiftsansvarige på Nils Holgerssonskolan för mer information.

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är huvudman och styrelse på Nils Holgerssonskolan som ansvarar för verksamheten. Om du har frågor eller synpunkter kring vår behandling av personuppgifter vänligen kontakta ordförande Henric Appelkvist.

Dataskyddsombud/Huvudman

Dataskyddsombud/Huvudmans uppgift är att informera och ge råd till den personuppgiftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen. Ombudet ska också bevaka att reglerna följs och fungera som kontaktperson för Datainspektionen.

Mer information återfinns på Datainspektionens hemsida