Likabehandling

Enligt skollagen, diskrimineringslagen och läroplanerna skall alla som arbetar i skolbarnomsorgen och skolan medverka till att utveckla barnens och elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor även utanför den närmaste gruppen, verka i demokratiska arbetsformer där barn, elever, personal och vårdnadshavare har inflytande och är delaktiga, förankra grundläggande demokratiska värden i syfte att utveckla demokratiska samhällsmedborgare,
aktivt motverka alla former av trakasserier och annan kränkande behandling av individer eller grupper, visa respekt för den enskilda individen, och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt.

I lagen förbjuds diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Barn och elever får även ett lagligt skydd mot annan kränkande behandling som t.ex. mobbning. Lagen ställer krav på att verksamheterna bedriver ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling och att upprätta likabehandlingsplaner. De är även skyldiga att utreda och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling som ägt rum i eller i samband med verksamheten.

Skollagen 2010:800 1 kap. 8§, hela 6 kap.                                                                                 Diskrimineringslagen SFS 2008:567

Klicka på länken för att öppna Nilsholgerssonskolans plan mot kränkande behandling i skolan och på nätet, plan mot användning av droger och plan mot våld och hot om våld.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2022-2023