Kvalitetsrapport

2014-2015

Verksamhetsplan

2015-2016

Nils Holgerssonskolan

Simrishamn

Nils Holgerssonskolan ska vara en skola som präglas av utveckling, lärande och kultur. Vi
värnar om skolans närhet till naturen, föräldrarna och Simrishamns historia och kultur. Skolans mål är att skapa en organisation och en skolverksamhet som ger eleverna bästa möjliga utveckling och utbildning.

Skolans inre organisation

Nils Holgerssonskolan grundades 1996 i Simrishamn. Skolan har utvecklats från en mycket
liten friskola till en nu fullt utbyggd grundskola med förskoleklass till årskurs 9 med integrerad
fritidsverksamhet. Skolan är belägen centralt i Simrishamn.
Skolans huvudman är Föräldrakooperativet Nils Holgerssonskolan Ekonomisk förening som
är den juridiska person som har huvudmannaansvaret för skolan. Huvudmannen är ytterst
ansvarig att skolan arbetar för att uppnå de nationella målen genom att följa upp resultat
och åtgärder. Huvudmannen är även ytterst ansvarig för organisationen och att ge stöd
förutsättningar för rektor att klara uppdraget.
Det högsta beslutande organet är den årliga stämman, där alla medlemmar har rösträtt.
Två gånger om året kallar styrelsen till stämma, då alla medlemmar i föreningen kan komma
och vara med i diskussioner och ta beslut i viktiga strategiska frågor.
Höststämman är årsstämma där förra läsårets resultat och budget följs upp samt kommande
läsårs utvecklingsområden.
På extrastämman finns möjligheter att diskutera strategiska frågor.

Styrelsen består av sju föräldrar detta läsår. Styrelsemöten sker en gång i månaden där rektor är
föredragande, biträdande rektor och tillika ekonomiansvarig informerar och två personalrepresentanter är delaktiga.
Rektor har ett delegerat ansvar från styrelsen för skolverksamheten med personal och
arbetsmiljöansvar samt ansvar för ekonomi och avtal. Rektor har enligt lag ansvar för skolans
inre verksamhet.(Skollagen 2010:800) Styrelsen beslutar om stategiska och långsiktiga frågor.
F om hösten 2013 har biträdande rektor verksamhetsansvar för fritidsverksamheten.

Under hösten 2013 beslutade styrelsen om förändring angående arbetsgrupper, där föräldrar
aktivt tog del av något som skolan hade behov av. Det nya beslutet innebär att arbetsgrupperna
togs bort och aktivitetsdagar infördes. På aktivitetsdagarna träffas alla föräldrar som vill för att
göra skolgårdarna fina och andra delar i skolan som har behov av renovering.

Skolan har en styrgrupp där arbetslagsledarna, skolans specialpedagog, biträdande
rektor och rektor ingår. Gruppen träffas varje vecka.

Ekonomi och resurser – se bokslut 2014-2015

Skolpeng 2014 Skolpeng 2015

Fsk 59 190 kr/elev Fsk 56 292 kr/elev
Åk 1-3 64 709 kr/elev Åk 1-3 63 026 kr/elev
Åk 4-6 72 960 kr/elev Åk 4-6 71 481 kr/elev
Åk 7-9 82 817 kr/elev Åk 7-9 81 585 kr/elev

Platsbidrag 2014 Platsbidrag 2015

6-9 år 33 150 kr/elev 6-9 år 41 813 kr/elev
10-12 år 24 477 kr/elev 10-12 år 32 924 kr/elev

Elever

Skolan har i år haft 207 elever och 80 elever på fritids.
Skolan erhöll en minskad skolpeng under våren 2015 och ett ökat platsbidrag vilket
även detta år krävde en översyn av organisationen.
Skolan ansöker om tilläggsmedel från kommunen för elever i behov av särskilt stöd.
Skolan tillsammans med friskolorna i Hammenhög och Rörum gjorde en översyn gällande skolpengens uträkningsgrunder, vilka skolan ansåg inte överensstämde med gällande lagrum. Skolan överklagade beslutet till Förvaltningsrätten, beslut är per dagens datum inte fastställt.
Skolan har även begärt resurstillskott av BUF gällande tidigare års (2010-2014) underskott inom förvaltningen i motsvarande skolform.

Nya mål för 2015-2016

● Öka antalet elever till 211.
● Ta aktiv kontakt med förvaltningschefen för att få besked om den nya skolpengen i
november 2015.
● Utveckla ansökan om tilläggsbeloppet.
● Minska antalet personal som inte har behörighet för uppdraget.

Personal

Skolan har under året haft 17,89 lärare (omräknat till 100%).
11,5 elever/ lärare. Under läsåret har diskussioner förts om hur resursfördelningen bäst kommer
eleverna till del och kartläggning av verksamhetens resursanvändning. Analys medförde att
beslut togs om en ändrad resursfördelning.
F om hösten 2013 infördes en förstelärartjänst med avsatt tid för skolutveckling inom svenska
språket. F om hösten 2014 tillsattes ytterligare en försteläraretjänst på skolan. De båda drev kollegiala, didaktiska samtal med alla pedagoger. Skolan har uppskattat förstelärarnas insatser som gett inspiration och uppstart till årets kompetensutveckling kring läslyftet.

Fritids 2014/2015 2015/2016

8 personal 9 personal
84 elever inskrivna 78 elever inskrivna
2,66 tjänst (omräknat till 100%) 2,58 tjänst (omräknat till 100%)
106,75 personaltimmar per vecka 102,75 personaltimmar per vecka
5 personal i tjänst per dag 5 personal i tjänst per dag
10,5 elever/anställd 8,66 elever/anställd

Skola 2014-2015 2015-2016

17,89 lärare (omräknat till 100%) 17,80 lärare (omräknat till 100%)
11,46 elever/ lärare 11,85 elever/lärare

Nya mål för 2015-2016

● Skolan kommer att bemanna skolan och fritids med behörig personal.
● Fördelningen av resurslärare kommer att vara ca 6-9 tim/v i varje klass. Därutöver
tillkommer det delningar i olika ämnen som också är en resursfördelning.
● Förstelärarna kommer att ansvara för att organisera och leda viss del av
kompetensutvecklingen för personalen. Främst i det kollegiala lärandet.
Tjänstefördelning för läsåret ska ha behörigheter och legitimation som utgångspunkt
för att uppnå lagkravet gällande undervisande och betygssättande lärare.
Ansöka om statsbidrag för lågstadiesatsningen och därmed möjliggöra en
resursförstärkning i undervisningen F-3.

Kompetensutveckling

Under läsåret har en lärare gått Lärarlyftet i slöjd för åk 4-9.
Biträdande rektor har gått Rektorsprogrammet.
Rektor har medverket i nätverk för rektorer på forskningens grund via Malmö Högskola.
1 lärare har gått handledarkurs inför läslyftet.
Förstelärarna har gått förstelärareutbildning.
4 lärare har gått RUC läsförståelse och läsutveckling.
1 lärare har gått på speciallärareutbildning.
Det kollegiala lärandet. En intern kompetensutveckling, med handledning av förstelärarna.
Biträdande rektor och rektor har närvarat på Friskolornas Riksförbunds träff i Malmö.
1 specialpedagog och rektor har gått på föreläsning om elever med särskilda behov.
2 lärare och rektor har gått på IKT mässa.

Nya mål för 2015-2016

Biträdande rektor går rektorsprogrammet.
Speciallärarutbildning, 1 lärare.
Förstelärare, förstelärareutbildning.
Engelska, 1 lärare.
Mattebienallen, 2 lärare.
RePulse, 1 kurator.
Växtfärgningskurs, 2 lärare.
Brandutbildning, all personal.
Läslyftet, all personal. Läslyftet syftar till att ge lärare kunskap om vetenskapligt väl
underbyggda metoder och beprövade arbetssätt för att utveckla elevernas läs- och skrivförmåga samt förmåga att tillämpa kunskaperna i den undervisningspraktiken och öka lärarens förmåga att bedöma den egna undervisningens betydelse för språk, läs- och skrivutveckling.

IKT

Under läsåret har några kompetensdagar använts för att stärka och inspirera lärarna att
använda iPads och digitala verktyg i det pedagogiska arbetet. Elever i behov av särskilt stöd har alla en-till-en och de kan då använda särskilt anpassade program/appar i lärandet.
Eftersom den digitala världen innebär stora möjligheter och det är skolans uppdrag att ge
eleverna tillgång till ny teknik, så kommer skolan att fortsätta att utveckla användandet av iPad i undervisningen.
Vid utvärderingarna uttryckte lärararbetslagen önskemål att utveckla visningsmöjligheterna
i klassrummen och man uttrycker att man uppskattar iPad som digitalt pedagogiskt verktyg.
Kameran är uppskattad, samt elevernas möjligheter att få bra kontroll på sina arbeten. Några
lärare har använt “flippat klassrum” ( läraren gör en film av sin lektion digitalt så att eleverna
kan förbereda sig och se lektionen hemma innan de kommer till skolan) vilket skapar mer tid för handledning i klassrummet.
Problem med nätverken i de båda byggnaderna har varit ett stort hinder i användningen av
iPads.
Nätverken har förbättrats och kompletterats under läsåret.
Skolan har en IKTgrupp.

Nya mål för 2015-2016

● Skolan kommer att fördela de iPads som finns i skolan, på ett rättvist sätt över
årskurserna. Skolan kommer att investera i fler visningsmöjligheter, Chromebooks till elever på åk
7-9 och till personal.
● Under läsåret kommer nätverken att ses över och förbättras.
● IKT ska fortsätta att utvecklas på skolan. En pedagogisk afton kommer att ägnas
åt kollegialt erfarenhetsutbyte och inspiration av de “goda exempel” som lärare,
fritidspersonal och elevassistenter har utvecklat.
● Vi kommer att utveckla hemsidan.
● IKTgruppen fortsätter med avsatt tid för uppdraget.

Skolskjutsarna

Skolskjutsarna har fungerat bra. Skolan har även detta läsår erbjudit elever som bor utanför
Simrishamns tätort, busskort. Kostnaden är betydande och därav har diskussioner förts att
eventuellt förändra skolans bidragssystem för skolskjutsarna.

Nya mål för 2015-2016

Inget nytt mål.

Elevhälsa/ värdegrundsarbete

Skolans Elevhälsa består av skolsköterska, kurator, psykolog, specialpedagog, speciallärare, rektor och vid behov skolläkare. Elevhälsoteamets arbete har varit att främja, förebygga och besluta om insatser för elever i behov av särskilt stöd. Skolan har under året haft en specialpedagog och en samordnare inom elevhälsan som haft det övergripande ansvaret för det specialpedagogisk arbetet kring alla skolans elever. De har på uppdrag av rektor, utarbetat ett förslag om hur skolan kan använda resurslärare/personal på annat sätt inför läsåret 2015-2016.
Under läsåret har värdegrundarbetet fortsatt. “DISA” ( en samtalsmetod) som riktar sig
till flickor i åk 8. Skolsköterskan och kurator håller i den utbildningen. Tankar har varit att även
utbilda pojkarna. Arbetet med DISA har varit mycket uppskattat av flickorna.
Under våren 2015 genomfördes en lägerskola med åk 8. Lägerskolan var uppskattad av elever och föräldrar, ett värdegrundskapande projekt som skolan har som tradition.
Elevenkäten vt.2014 visade att ett alarmerande stort antal elever är stressade av läxor och inför
prov. Vt 2015 påvisade enkäten att stressen hade minskat. Lärarna har fortsatt att under året hjälpa eleverna att planera sina läxor, feedforward (en metod för att eleven ska tänka formativt), lärarna har utarbetat matriser och utvecklat den formativa bedömningen främst i årskurserna 7-9. Kurator och mentorer har samarbetat kring värdegunden i några klassen där mentorn efterfrågat det. Det har varit uppskattat och en förebyggande åtgärd som vi fortsätter med. Det togs även upp till diskussion på en pedagogisk afton med alla pedagoger hur vi tillsammans kan arbeta för att minska stressen hos våra elever inför prov och läxor. Dessa diskussioner ska fortsätta under kommande läsår.

Nya mål för 2015-2016

● EHT kommer att utveckla skolans rutiner kring det förebyggande och främjande
kränkningsarbetet och planen för diskriminering, kränkande behandling och mobbning.
● Minska stressen bland eleverna.
● Styrgruppen kommer att utarbeta en enkät för elever och en för lärarna för att mer
specificerat få syn på vilket sätt och av vilken orsak eleven känner stress.
● Lärarenkäten kommer att fokusera på vad den enskilda läraren utvecklat och
förändrat för att nå mindre stress för eleven.
● Vi kommer att utarbeta en bättre modell för utökade möjligheter för eleverna att få
hjälp efter skoltid i skolan, med sina studier. Det vi idag kallar läxverkstad.
● Skolan fortsätter att erbjuda DISA.
Kuratorstjänsten utökas från 40 till 75%.
1 läraretjänst görs om till specialläraretjänst på 55%.

Särskilt stöd

Rutiner kring det särskilda stödet och åtgärdsprogrammen har all personal tagit del av. Alla
mentorer är väl förtrogna med arbetet för elever i behov av särskilt stöd. Specialpedagog och speciallärare träffar de olika arbetslagen för att följa upp åtgärder och insatser. Detta görs även regelbundet i EHT (elevhälsoteamet) och vid klasskonferenser.
Elever i behov av särskilt stöd eller som av annan anledning har behov av digitala hjälpmedel,
har alla en iPad med tillhörande tangentbord.
Elevassistenterna har fått handledning av specialpedagog varannan vecka.

Nya mål för 2015-2016

● Detta läsår 2015-2016 kommer vi att ändra rutinerna kring det särskilda stödet och
satsa på att fler behöriga lärare ska vara i klassen för att gemensamt utveckla arbetet
med de elever som har behov av anpassningar och särskilt stöd. De ändrade
rutinerna utgår dels från forskningsresultat som säger att det är vad läraren gör
som spelar roll. Denna satsning gör skolan för att eleverna ska få bättre möjligheter
att nå målen.
● Fortsatt handledning för elevassistenter sker av kurator och specialpedagog.
● Skolan kommer att tydligare särskilja mellan skolans extra anpassningar och det
extraordinära särskilda stödet.
● Specialpedagog och speciallärare följer upp beslut om extra anpassningar och
särskilt stöd.
● Elever i behov av kompensatoriska hjälpmedel ska få tillgång till egen iPad och appar
som hjälper de med lärandet.

Elevrådet åk 5-9

Elevrådet har under året bearbetat skolans plan mot kränkningar. Elevrådet har utarbetat ett
förslag till en förkortad version. Några medlemmar har även ingått i skolans grupp för nätetik.
Operation Dagsverke är en aktivitet som skolan och eleverna i Elevrådet anser är ett bra sätt för
oss att dela med oss av engagemang och pengar till olika projekt i världen.
Elevrådet har drivit frågan om ett skolkafé, vilket har fortsatt att drivas på Östra Park med hjälp av en personal.
Skolan har representanter i Ungdomsrådet. I december var skolan värd för rådet.

Nya mål för 2015-2016

Det kommande läsåret har Elevrådet inte definierat något mål.
Skolan planerar att hjälpa Elevrådet att konkretisera ett mål.

Elevrådet fsk – åk 5

Elevrådet träffas alla ca en gång/månad. Då är åk 4 ordförande och sekreterare och
alla klasser har förberett sina frågor som representanter tar upp på rådet. Frågor som kommit
upp är önskemål om utveckling av skolgården, påpekande om saker som är sönder och en
del ordningsfrågor. Skolans ledning är måna om att återkoppla och ge feedback på elevernas
önskemål. En stor önskan har varit en klätterställning till skolgården på Lilla Nisse, vilket verkställdes under läsåret – till alla elevers stora glädje!

Nya mål för 2014-2015

Det kommande läsåret har Elevrådet inte definierat något mål.
Skolan planerar att hjälpa Elevrådet att konkretisera ett mål.

Rasterna

Det har varit bra att ha en anställd personal i rastutrymmet Beatles för de äldre eleverna.
Rasterna för de yngre eleverna är lugna och inte många konflikter uppstår på skolgården. Trots få konfliker eller oroligheter önskar lärarna att fler ska vara rastvärdar. Eleverna önskar fler lekredskap och möjligheter till aktiviteter.
Försök har funnits under året att eleverna själva har organiserat lekar på rasterna. Efter kritik
från föräldrar minskade lärarnas motivation att driva engagemanget.

Nya mål för 2015-2016

● Skolan kommer att bemanna rasterna för de yngre eleverna med fler rastvärdar.
● Skolan kommer att köpa in fler lekredskap såsom basketbollar, hopprep och liknande.
● Skolan kommer att utrusta Beatles/biblioteket med fåtöljer och bord.
Skolan kommer att söka ekonomiska medel för att skapa mer pedagogiska rum på
skolgårdarna.

Studie- och yrkesvägledning

Skolans studie- och yrkesvägledare (syv) Malin Nilsson har i första hand studie- och yrkesvägledningssamtal med 9:orna samt en gång i månaden kommer Malin och har syv-lektioner i klass 9. Där får eleverna utmana sig i sina föreställningar om olika yrken och gymnasieprogram. Lektionerna ska bidra till en ökad självinsikt och ökad valkompetens när det är dags att göra sitt gymnasieval för att undvika felval.

Skolan arbetar årligen fram en plan för den pedagogiska, vardagliga verksamheten och kopplingen till olika yrken

Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar så utöver syvs insatser jobbar den övriga pedagogiska personalen med följande:
– F-4. Samtala om vad ett yrke är, gå på studiebesök, bjuda in olika yrkesgrupper.
– 5-9. Prao, säkerhetsmässa, drömyrken, studiebesök, skuggning på gymnasieskolor.

Elevresultat

Slutbetyget från åk 9, vårterminen 2015, gav ett högt meritvärde, nämligen 235,6.
Meritvärdet beräknas som summan av betygsvärdena för de 17 ämnen som eleverna läst dividerat med det antal elever årskursen var.

Meritvärde över tid:

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

208,3 219,5 239,0 243,3 231,8 219,6 249,0 215,9 254,8 235,6

Betyg och resultat finns att läsa på www.skolverket.se.

Ämnesgrupperna har sambedömt de nationella ämnesproven och presenterat sina analyser av
provresultaten för all personal på konferenser.
Efter ämnesprovsresultat kan vi se att:
vi vill fortsätta att arbeta med inkludering och samarbete mellan olika ämneslärare.
elever med svårigheter bör få stöd att ytterligare utveckla användandet av digitala hjälpmedel och medvetenheten om sina svårigheter genom närmare samarbete med specialpedagog/speciallärare i klassrummet.
prioritera sammanställandet av jämförelsematerial.
förstärka med dubbla pedagoger.
använda ämnesspecifika begrepp från början.
använda bedömningsstöden i större utsträckning.

Nya mål för 2015-2016

● Ämnesgrupperna ställer upp nya mål för det pedagogiska arbetet i de olika ämnena.
● Organisationen behöver ha en bättre framförhållning för att sambedömning i alla
ämnen ska kunna ske.

Fritidshemmet

Man har under året delat elevgruppen i två grupper. Det har gjort att den pedagogiska verksamheten har kunnat riktats mer i åldersadekvata aktiviteter.
Fritidsverksamheten vill fortsätta utveckla den röda tråden mellan skola – fritids gällande våra prioriterade mål.

Nya mål för 2015-2016

● Fritids kommer att initiera gemensamma regler.
● Fritids kommer att ta initiativ till gemensamma projekt med skolan.
● Fritids kommer att ta del av våra olika planeringar i arbetslagen och föra en dialog för
att gemensamt spinna vidare på det.
● Under nästa läsår tänker fritids utveckla en folder om fritidsverksamheten.
● Lärandeområden som fritidsverksamheten vill utveckla är arbetet med värdegrunden,
hälsa, barnkonventionen och genus.
● Arbeta med årets prioriterade kulturområde – Teater och film.
Mellanmålen äts på Röken.
Ha eget mellanmålsråd.

Skolmaten

Vi har under året haft samtal med skolmatsalens ägare för att förbättra miljön och kvalitén på
maten. Elever har fört fram sina önskemål till skolmatsalens kock. Skolan uppfattar att kocken
lyssnat på önskemålen och ändrat sin matsedel.
En tydlig åtskillnad mellan bröd för glutenallergiker och annat bröd är åtgärdat.
Bättre salladsbuffé har det blivit.

Nya mål för 2015-2016

● Förbättra miljön i skolmatsalen.
● Utveckla kommunikationen mellan kock och skola, matråd.
● Bjuda in kocken till skolans gemensamma fester och andra arrangemang för att öka
gemenskapen.

Arbetsmiljön

Under året har arbetsmiljöansvarig, rektor och skolans elevskyddsombud, träffats 6 gånger. Tillsammans med elevskyddsombuden genomfördes en matsalsenkät för att få fram värden på hur miljön är i matsalen. Det ledde till aktivt arbete med att skapa lägre ljudnivå.
Skyddsrond har genomförts i respektive skolbyggnad med skolgård.
De områden/delar som inte var acceptabla har åtgärdats.
De fackliga representanterna och rektor och biträdande rektor har träffats vid 2 -3 tillfällen/ år.
Varje år genomförs ett medarbetarsamtal med all personal.
Under vissa perioder har personalen upplevt stress och viss sjukskrivning har förekommit som
delvis orsakats av stress.

Nya mål för 2015-2016

● En kartläggning av personalens uppfattning om den individuella stressen, kommer att
göras i samband med medarbetarsamtalen.
● En personalenkät om arbetsmiljön ska genomföras.
● Tid för gemensamt arbete finns utlagt i schemat.
● Fortsätta samarbetet med elevskyddsombuden och skolans personal.

Årets prioriterade målområden

Dans och rörelse

All personal hade danspedagog Jessica Ström som ledare vid en pedagogisk afton.
F-6 hade danstimmar med Jessica Ström.
F-9 dansade på idrotten. Hela skolan hade på hälsoveckorna mycket rörelse såsom Friskis och Svettis pass, yoga, prova-på golf.
Fritids hade ofta aktiviteter med röris, dansstopp, yoga, lek och idrott på Joneberg.

På Nils Holgerssonskolan ska eleven:
-utveckla sin förmåga i kreativt skapande och fått ett ökat intresse för att ta del av samhällets
kulturutbud.
-få förtrogenhet med centrala delar av vårt svenska, och nordiska, inklusive det samiska, samt
västerländska kulturarv.
-utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i så många olika uttrycksformer som möjligt
som språk, bild, musik, drama och dans.
-utveckla förståelse för andra kulturer.

Nya mål för 2015-2016

Teater och film

Lgr 11 “Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Även hälso- och livstilsfrågor ska uppmärksammas. Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.”

● F-4. Teaterföreställning, workshop, dramaövningar, teater och filmens historia,
tillverkning av masker,
● 5-9. Onödighetstema, kortfilmsfestival, Gylleboverket, se Drottningens juvelsmycke
på Malmö Opera (åk 6-8), se opera eller balett på operan i Köpenhamn (åk 9).
● Fritids. Dockteater, charader, fritids-TV, arbeta med appen iMovie.

Värdegrundsarbete

Pedagogernas arbete har varit att främja och arbeta förebyggande i värdegrundsfrågorna både i grupp och med enskilda elever. Kurator och mentorer har samarbetat kring värdegunden i några klasser där mentorn efterfrågat det. Det har varit uppskattat och en förebyggande åtgärd som vi fortsätter med.

Nya mål för 2015-2016

F-4. Hälsovecka.
5-9. Arbeta med Skolverkets -sju-timmar-om-.
Fritids. Se filmer om värdegrund och föra diskussioner kring dem,
Gemensamt för hela skolan. Barns rättigheter, personlig utveckling, stärka gruppers sociala samhörighet, dagliga förebyggande samtal, aktiva pedagoger på raster och andra sociala aktiviteter.
Kurator Oskar Jönsson kommer att arbeta med grupper i olika årskurser kring
värdegrund och arbeta förebyggande direkt med eleverna och även i form av handledning med personal.

Elevernas ökade delaktighet i undervisningen

Skolans personal har under året haft kompetensutveckling inom följande områden:
kamratbedömning, den formativa bedömningen och hur vi i skolan utvecklar förmågorna.
Lärarna har på ett strukturerat sätt arbetat med kamratbedömning, hur eleverna ska få syn på
sitt lärande och ta aktivt del av planeringen för det.
Alla lärare informerar sina elever om kunskapskraven och de pedagogiska planeringarna.
Genom s.k. stoppdagar har eleverna tränat att prioritera och ta ansvar för sitt lärande.
Den formativa bedömningen skapar en elevdelaktighet i lärandet.

Nya mål för 2015-2016

● Fortsatt utveckling av den formativa bedömningen för elevernas lärande
● Stoppdagar för alla årskurser
● Utveckla kamratbedömningen genom kollegialt lärande
● Att analysera tidigt på våren 2016 och komma fram till de nya målen innan sommaren

Likvärdig bedömning

Samverkan mellan lärare har utvecklats genom ämnesgrupperna. Ämnesgrupperna träffades
en gång/ varannan vecka. Lärarna uttrycker att det varit värdefullt med schemalagd tid för
sambedömning, gemensam planering och ämnesgrupperna.
Detta läsår påbörjades utvärderingar och analyser tidigare på våren vilket alla pedagoger ansåg fördelaktigt för verksamheten då ny mål kunde sättas upp redan innan sommaren.
Ämnesgrupperna önskade en tydligare struktur med samtalsledare eller samordnare.

Nya mål för 2015-2016

● Tid för sambedömning/samplanering i ämnesgrupper finns schematiskt varje vecka
● Tid för Kollegialt lärande, i form av läslyftet finns varje vecka
● Fortsätta med sambedömningen när det gäller de nationella ämnesproven
● Att analysera tidigt på våren 2016 och komma fram till de nya målen innan sommaren

Samarbete/ utanför skolan

Under läsåret har ett samarbete förts med Tryde Friskola och Sophiaskolan för att utveckla
rutiner för huvudmannaskapet.
Rektor har viss samverkan med de övriga friskolorna i kommunen och förvaltningen.

Nils Holgerssonskolan

2015-10-13

Ansvarig för Kvalitetsrapporten för läsåret 2014-2015 och Verksamhetsplanen för läsåret 2015-2016

Gunilla Persson, tillförordnad rektor