Ansökan om ledighet för skolpliktig elev

Enligt 7 kap. 18 § i skollagen är det rektor som beviljar kortare ledigheter för enskilda angelägenheter. Enligt delegation ifrån rektor får mentorer på Nils Holgerssonskolan bevilja sammanlagt 10 dagars ledighet under ett läsår. Om det finns synnerliga skäl kan rektor bevilja ledighet som överstiger 10 dagar.

Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Bland de omständigheter som normalt bör beaktas kan särskilt nämnas frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt hur angelägen ledigheten är för eleven. All ledighetsansökan ska vara skriftlig.

OBS! Kontrollera datum för nationella prov innan du ansöker om ledighet!

Ladda ner och fyll i ledighetsblanketten!